ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ទៅដល់សិល្បៈករ
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល​
០១ ធ្នូ ២០១៦
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
baseth 2017
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Notice: The National AIDS Authority (NAA), has great honor to inform to the public user that the National AIDS Authority has changed the website URL (Uniform Resource Locator) from http://www.naa.org.kh/ to http://www.naaa.gov.kh/. Please kindly keep this information for further reference. Thank you!

Updated News

National AIDS Authority Leaders and Officials Beating Drum To Celebrate Inscription of “Sambo Prey Kuk Temple Site” in World Heritage List

His Excellency Senior Minister Ieng Mouly led the National AIDS Authority leaders and officials beating drum to celebrate the inscription of the “Sambo Prey Kuk Temple Site” in the World Heritage List at 10am on 10 July 2017. His Excellency Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, led the authority’s leaders and officials beating drum to celebrate the Cambodian nation’s historic event in the wake of a resolution taken by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to inscribe the “Sambo Prey Kuk Temple Site,” at the Royal Government of Cambodia’s proposal, in the World Heritage List by virtue of Decision 41 COM 8B.15 reached at its 41st session held in Krakow of Poland. The inscription o...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly, presided over the 1st NAA plenary meeting of 2017

On the Morning of July 6, 2017 at Boeung Samrith Hotel, Kampong Thom Province, His Excellency Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority directed first semester plenary meeting of 2017 of the National AIDS Authority. The National AIDS Authority (NAA) is an institution of the Royal Government of Cambodia whose mission is to facilitate multi-sector efforts to control Country’s HIV/AIDS epidemic and to lead Cambodia nationwide response. The NAA membership is composed of Secretaries and Undersecretaries of State of Ministries, Deputy Governor of municipality and Provinces representing National and subnational Administration. The NAA plenary meeting is half year review that aims to examine the HIV/AIDS control progress made and to take into account the challenges a...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly headed inter-agencies meeting

On afternoon of June 26, 2016 at headquarter of the National AIDS Authority (NAA), H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the NAA and Chair of the Executive Committee of the Global Fund Country Coordinating Committee (CCC) led an inter-agencies meeting with participation of Ms. Qi CUI, Fund Portfolio Manager from Geneva, Representative of Cambodia World Health Organization, Representative from the Ministry of Health and the Ministry of Finance and Economy. The aim of meting was to facilitate and to put into operation of the designed structure and mechanism agreed so far by the Royal Government and the Global Fund to administer 2018-2020 Programs combatting HIV/AIDS and TB in Cambodia. The meeting delegated accountability to relevant agencies to finally determine and finalize tasks sha...read more »

His Excellency Senior Minister Ieng Mouly presides over ceremony to open Global Fund workshop to evaluate upcoming program projects in Cambodia

On the morning of May 31, 2017 at Naga World Hotel, in his capacity as Chair of the Coordinating Committee of the Global Fund for Cambodia, His Excellency Ieng Mouly, senior minister in charge of special mission and Chair of the National AIDS Authority, presided over an opening ceremony for a workshop to evaluate the Global Fund’s upcoming program projects in Cambodia. The Independent Advisory Council of the Global Fund’s Board of Directors in Geneva has initiated this evaluation. This evaluation will be conducted on all aspects, such as operation of the project programs; policies; achievements attained and to be attained in short, medium, and long terms, and impacts ensuing from the program projects of fighting against HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria. The senior minis...read more »

His Excellency Senior Minister Ieng Mouly presides over opening of consultative meeting of representatives and focal persons of Key Affected Population (KAP)

On the morning of May 30, 2017 at the Cambodia-Korea Cooperation Center, His Excellency Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority and of the Coordinating Committee of the Global Fund for Cambodia, presided over the opening ceremony of theconsultative meeting of the representatives and focal persons of key affected population (KAP), representatives of people living with the three diseases—AIDS, tuberculosis, and malaria—and representatives of the Faith-Based Organizations (FBO). The purpose of the meeting was to provide and share information with the representatives and focal persons of the population susceptible to the three diseases about the projects that the Global Fund has provided to Cambodia at present and from 2018 to 2020, with US$98.3 million ...read more »

Show all news »

What you should know about HIV/AIDS and Sex Safety

Teenager controls HIV infection without drugs for more than 12 years

(CNN)A French teenager infected at birth with HIV has shown the ability to control levels of the infection in her body -- without being on antiretroviral treatment. The finding provides new hope that a "functional" cure for HIV -- where the virus is brought down to low levels but not eradicated in the body -- may one day be possible. The 18-year-old female, whose mother was HIV positive, was given antiretroviral treatment soon after birth but stopped at age six and has since maintained undetectable levels of the virus in her blood -- known as remission -- for 12 years. "This is the first [time] long-term remission has been shown in children, or adolescents," said Asier Saez Cirion from the Institut Pasteur in France, who presented the findings at the 8th IAS conference...read more »

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates Vaccine provided complete protection against infection in half of them Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say By Madlen Davies for MailOnline Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015   An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The result...read more »

New hope for HIV patients: Pioneering antibody treatment could pave the way for vaccine to prevent infection

New antibody blocks protein receptor needed to infect human cells Patients injected saw 300-fold reduction in amount of HIV in their blood Scientists believe breakthrough could result in new vaccines against virus  By Lizzie Parry for MailOnline Published: 08:35 GMT, 9 April 2015 | Updated: 10:05 GMT, 9 April 2015   A new HIV treatment pioneered using an antibody to attack the virus could lead to a new vaccine to prevent the infection. The first results to emerge from patient trials reveal the experimental therapy can dramatically reduce the level of virus in a patient's blood - their viral load. The scientists behind the discovery believe their findings offer new strategies for fighting or even preventing HIV infection. The antibody was ...read more »

In Condom Market, a Growing Private Sector

When Phnom Penh was flooded with free condoms during the Water Festival last week—a public health push to ensure revelers who came for days of debauchery did so safely—the city’s condom vendors weren’t happy about it.   “During the Water Festival, my company got almost no orders from guesthouses because most of the customers who came to Phnom Penh got free condoms from the NGOs,” said Kem Vichet, director of PPES Group, the local distributor of Yoi condoms.    But the Water Festival is a once-a-year event, and other private companies in the condom sector say the government bodies and health NGOs who distributed condoms for free last week have also been helping the for-profit condom market take off.   The global health organiza...read more »

What are the Symptoms of HIV?

The symptoms of HIV vary, depending on the individual and what stage of the disease you are in.   Early Stage of HIV: Symptoms   Within 2-4 weeks after HIV infection, many, but not all, people experience flu-like symptoms, often described as the “worst flu ever.” This is called “acute retroviral syndrome” (ARS) or “primary HIV infection,” and it’s the body’s natural response to the HIV infection. Symptoms can include: Fever (this is the most common symptom) Swollen glands Sore throat Rash Fatigue Muscle and joint aches and pains Headache These symptoms can last anywhere from a few days to several weeks. However, you should not assume you have HIV if you have any of these symptom...read more »

Show all news »

The Prevention, Care and Treatment of HIV and AIDS in Cambodia

Situation and direction in HIV response 2015

The below is the slide presentation title "Situation and direction in HIV response 2015":                                                           ...read more »

Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise

The below is the slide presentation title "Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise"                                                                                ...read more »

The HIV Voluntary Counseling and Testing (VCCT) in Cambodia

   By 2014 Cambodian people could access to 253 VCCT sites at the health centers, referral hospitals and national hospital throughout the country (23 provinces and Phnom Penh municipality) with high quality assurance.    ...read more »

The Target Group as Drug User in Cambodia

    By 2013 there is about 4,335 DU who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.  ...read more »

The Target Group as MSM in Cambodia

      By 2013 there is about 15,308 MSM who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.     ...read more »

Show all news »