ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ទៅដល់សិល្បៈករ
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល​
០១ ធ្នូ ២០១៦
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
baseth 2017
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Notice: The National AIDS Authority (NAA), has great honor to inform to the public user that the National AIDS Authority has changed the website URL (Uniform Resource Locator) from http://www.naa.org.kh/ to http://www.naaa.gov.kh/. Please kindly keep this information for further reference. Thank you!

Updated News

His Excellency Senior Minister Ieng Mouly and Lok Chumteav join leading officials and public servants to celebrate the traditional national New Year of Rooster Nopveaksak B.E. 2561.

At the National AIDS Authority Headquarters in the afternoon of April 12, 2017, a blessing ceremony to celebrate the traditional national New Year of Rooster Nopveaksak B.E. 2561, A.D. 2017, was attended by His Excellency Senior Minister Ieng Mouly; Lok Chumteav Tum Setha; their Excellencies and Lok Chumteav the Vice Chairs, Advisers, Secretary General, and Deputy Secretary General; the ladies, gentlemen, and misses the head and deputy heads of departments, and civil servants of the National AIDS Authority. The ceremony was to pray for best wishes from new goddesses. Following the blessing ceremony, His Excellency Senior Minister chatted with the leading officials and civil servants and presented best wishes to public servants at all levels of the National AIDS Authority. On that occasio...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly, led joint meeting of EXCOM and OC

On the afternoon of April 05, 2017, at the National AIDS Authority, H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority and the Country Coordinating Committee (CCC) led a joint meeting of Executive Committee (EXCOM) and Oversight Committee (OC) of the CCC to examine progress report of developing program proposal to the Global Fund Geneva. Comprehensive consultations were conducted at various steps with relevant of stakeholders. The steering committees were set up to coordinate proposal development tasks. HIV/AIDS and TB programs initial planning outputs and proposal formats are completed then submitting to CCC for comment and inputs. Current HIV/AIDS, TB and Malaria control programs are financed by the Global Fund and will be ended at the end of 2017 and rec...read more »

H. E. Ieng Mouly, Senior Minister Presided over the NAA Top Management Monthly Meeting

On the morning of March 31, 2017, H. E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of NAA presided over the NAA Top Management’s monthly meeting for March of 2017. The meeting aimed to update outputs, review past performance of the agency, arrange activities plan for following month. Present in the meeting were Excellencies and Lok Chumteav Vice-Chairpersons, Secretary General, Deputy Secretary General, and Department Directors of the NAA. H.E. Chair directed NAA senior management to incorporate interventions and activities of HIV prevention into inter-Ministry and multi-sectors plan a long with financial breakdown for all levels from the community to the national level and mobilizing support from national budget or Development Partners.            ...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Vice-chair of the National Working Group helping Kampong Speu Province and Chair of the National Working Group helping Basedth District, presided over a Meeting with primary and secondary school teachers

At the branch office in Basedth District of the Cambodia People’s Party on the morning of February 26, 2017, H.E. Senior Minister Ieng Mouly. Vice-chair of the National Working Group helping Kampong Speu Province and Chair of the National Working Group helping Basedth District, presided over a meeting with about 300 primary and secondary school teachers. H.E. Senior Minister warmly welcomed all the teachers attending the gathering and expressed gratitude to them for teaching and taking care of pupils and students at their respective schools as well as making contribution to the development of the education sector in Basedth District. H.E. Senior Minister highlighted the efforts made by of the Royal Government of Cambodia in sharply increasing teachers’ salary and setting up...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly held meeting with Cambodia USAID and UNAID

On the afternoon of March 24, 2017 at the National AIDS Authority, H.E. Senior Minister Ieng Mouly Chair of the National AIDS Authority met with senior officials from US Agency for International Development (USAID) to Cambodia and Country Director of UNAIDS who represent Development Partners working in Cambodia HIV/AIDS control. The discussion was mainly focused on needing resources  for the presence and future of combatting and responding to HIV /AIDS by assuring sustainability of interventions as well as contribution by the Royal Government of Cambodia while external financial support has been reduced. The Meeting has agreed to continue for further consultation among stakeholders and Development Partners through appropriate mechanism at suitable time and their abili...read more »

Show all news »

What you should know about HIV/AIDS and Sex Safety

Teenager controls HIV infection without drugs for more than 12 years

(CNN)A French teenager infected at birth with HIV has shown the ability to control levels of the infection in her body -- without being on antiretroviral treatment. The finding provides new hope that a "functional" cure for HIV -- where the virus is brought down to low levels but not eradicated in the body -- may one day be possible. The 18-year-old female, whose mother was HIV positive, was given antiretroviral treatment soon after birth but stopped at age six and has since maintained undetectable levels of the virus in her blood -- known as remission -- for 12 years. "This is the first [time] long-term remission has been shown in children, or adolescents," said Asier Saez Cirion from the Institut Pasteur in France, who presented the findings at the 8th IAS conference...read more »

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates Vaccine provided complete protection against infection in half of them Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say By Madlen Davies for MailOnline Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015   An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The result...read more »

New hope for HIV patients: Pioneering antibody treatment could pave the way for vaccine to prevent infection

New antibody blocks protein receptor needed to infect human cells Patients injected saw 300-fold reduction in amount of HIV in their blood Scientists believe breakthrough could result in new vaccines against virus  By Lizzie Parry for MailOnline Published: 08:35 GMT, 9 April 2015 | Updated: 10:05 GMT, 9 April 2015   A new HIV treatment pioneered using an antibody to attack the virus could lead to a new vaccine to prevent the infection. The first results to emerge from patient trials reveal the experimental therapy can dramatically reduce the level of virus in a patient's blood - their viral load. The scientists behind the discovery believe their findings offer new strategies for fighting or even preventing HIV infection. The antibody was ...read more »

In Condom Market, a Growing Private Sector

When Phnom Penh was flooded with free condoms during the Water Festival last week—a public health push to ensure revelers who came for days of debauchery did so safely—the city’s condom vendors weren’t happy about it.   “During the Water Festival, my company got almost no orders from guesthouses because most of the customers who came to Phnom Penh got free condoms from the NGOs,” said Kem Vichet, director of PPES Group, the local distributor of Yoi condoms.    But the Water Festival is a once-a-year event, and other private companies in the condom sector say the government bodies and health NGOs who distributed condoms for free last week have also been helping the for-profit condom market take off.   The global health organiza...read more »

What are the Symptoms of HIV?

The symptoms of HIV vary, depending on the individual and what stage of the disease you are in.   Early Stage of HIV: Symptoms   Within 2-4 weeks after HIV infection, many, but not all, people experience flu-like symptoms, often described as the “worst flu ever.” This is called “acute retroviral syndrome” (ARS) or “primary HIV infection,” and it’s the body’s natural response to the HIV infection. Symptoms can include: Fever (this is the most common symptom) Swollen glands Sore throat Rash Fatigue Muscle and joint aches and pains Headache These symptoms can last anywhere from a few days to several weeks. However, you should not assume you have HIV if you have any of these symptom...read more »

Show all news »

The Prevention, Care and Treatment of HIV and AIDS in Cambodia

Situation and direction in HIV response 2015

The below is the slide presentation title "Situation and direction in HIV response 2015":                                                           ...read more »

Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise

The below is the slide presentation title "Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise"                                                                                ...read more »

The HIV Voluntary Counseling and Testing (VCCT) in Cambodia

   By 2014 Cambodian people could access to 253 VCCT sites at the health centers, referral hospitals and national hospital throughout the country (23 provinces and Phnom Penh municipality) with high quality assurance.    ...read more »

The Target Group as Drug User in Cambodia

    By 2013 there is about 4,335 DU who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.  ...read more »

The Target Group as MSM in Cambodia

      By 2013 there is about 15,308 MSM who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.     ...read more »

Show all news »