ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise

The below is the slide presentation title "Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise"

 

                                                                             

Files for download

 TitleSizeDownload
   Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise1.72 MB