ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Vacancy Announcement​​ (1 position)

National AIDS Authority (NAA)

Advertisement
Vacancy Announcement

The NAA invite applications from qualified and experienced candidates to apply for the following position:

Finance Officer

It is highly recommended that interested applicants shall obtain the full detailed Term of Reference (TOR) for this position before submission of the application. The detail TOR can be requested from the NAA office by email or directly contacting the NAA office or visiting our NAA website: www.naaa.gov.kh. Qualified candidates are invited to submit their CV together with a covering letter and send to:

 

 

Miss. Chham Ratha by June 30, 2015
(E-mail: chham.rotha@gmail.com)
National AIDS Authority, Building
#16, Street corner 271 & 150
Sangkat Toek La-ark 2, Khan Toul Kork.
Tel: 023 885 129, 093 842 123

Only short listed candidates will be contacted for interview.

Files for download

 TitleSizeDownload
   ToR of Finance Officer0.04 MB